Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘akhlak’

Sekarang mari kita tengok contoh ketiga, yakni dari diri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, saat bermuamalah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay terkenal sebagai tokoh kaum munafiqin di masa

(lebih…)

Iklan

Read Full Post »

Imam Ahmad rahimahullah telah disiksa dan diperlakukan secara zalim. Namun beliau tidak pernah membuka lagi catatan-catatan masa lalu saat ketika disiksa, tidak ingin mengingat orang-orang yang dahulu pernah terlibat

(lebih…)

Read Full Post »

Ayyuhal Ikhwan, banyak sekali contoh dari sikap salufus shalih yang patut kita teladani berkaitan dengan sifat ‘afuu. Di sini kami tidak banyak gunakan sebagai contoh dari Rasulullah shallallahu alaihi wasalam, lantaran beberapa sebab.

Pertama, karena akhlak Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah akhlak

(lebih…)

Read Full Post »

Materi ini diarahkan pada seluruh kalangan baik ulama, du’at, thulabul ilmi dan mereka yang memangku jabatan, baik jabatan tinggi atau-pun rendah. Juga ditujukan kepada para bapak, ibu, para pendidik dan pengajar serta orang awam pada umumnya. Demikian pula ditujukan kepada semua yang

(lebih…)

Read Full Post »

AKHLAK ORANG YANG BERJIWA BESAR (BAG. I)

Oleh: Fadhilatus Syaikh Dr. Khalid bin Utsman as-Sabt –hafidzahullah

Alih Bahasa: Team al-Inshof

Pembaca budiman, disebabkan akhlak dan perangai terpuji begitu tinggi kedudukannya di mata Allah Ta’ala dan umat secara umum, terlebih bagi mereka yang mengusung misi dakwah Ahlu Sunnah wal Jama’ah, maka kami tergerak mengalih-bahasakan sebuah muhadharah (ceramah) ilmiyah yang

(lebih…)

Read Full Post »

MUQADDIMAH

Allah ‘Azza wa Jalla telah menceritakan kepada kita kisah-kisah yang baik berupa kabar mengenai para Nabi-Nya di dalam kitab-Nya (Al-Qur’an al Karim). Allah Subhaanahu Wa Ta’aalaa menyebutkan sebagai ahsan al qashash “kisah-kisah terbaik”,. Sebutan Allah Subhaanahu Wa Ta’aalaa yang mulia ini menunjukkan bahwa kisah-kisah ini merupakan kisah yang paling benar, paling mengena dan paling bermanfaat bagi para hamba.

Banyak yang akan kita temukan dalam kisah para Nabi dan Rasul. Diantara manfaat penting dari kisah para Nabi dan Rasul ini adalah:

1. Merupakan penyempurna dan pelengkap iman kepada para nabi dan rasul –semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada mereka-. Hal itu karena meskipun kita telah beriman kepada seluruh nabi secara umum dan global, namun iman yang terperinci -yang di ambil dari kisah-kisah mereka, penggambaran Allah tentang mereka berupa kejujuran yang sempurna dan sifat-sifat kesempurnaan (lain) yang merupakan sifat tertinggi; keutamaan, kebaikan, serta perbuatan ihsan mereka kepada setiap manusia, bahkan kepada semua hewan sebagaimana mereka melakukannya kepada makhluk yang berakal dalam hal memperhatikan hewan tersebut dan memenuhi haknya- iman yang yang terperinci kepada para nabi dan rasul ini akan menyampaikan hamba kepada iman yang sempurna, dan ini merupakanmodal penting bertambahnya iman.

2. Menambah kuatnya keimanan kepada Allah Subhaanahu Wa Ta’aalaa, pengesaan-Nya, ikhlas beramal hanya untuk-Nya, keimanan kepada hari akhir, penjelasan tentang keutamaan tauhid dan wajibnya tauhid tersebut, serta kejahatan syirik yang merupakan sebab kebinasaan di dunia dan akhirat.

3. Di dalam kisah-kisah ini juga terdapat pelajaran bagi kaum mukminin, agar mereka meneladani para nabi dalam semua kemuliaan agama:

• Dalam masalah tauhid serta menegakkan peribadahan.

• Dalam perkara dakwah, sabar dan tegar pada setiap musibah yang menggoncangkan, dan menghadapinya dengan tenang, tentram serta keteguhan yang sempurna.

• Dalam perkara kejujuran dan keikhlasan untuk Allah pada seluruh gerak didalamnya, berharap ganjaran dan pahala dari Allah Ta’ala, tidak mencari ganjaran, upah, ataupun ucapan terima kasih dari makhluk, kecuali pada perkara yang bermanfaat bagi manusia.

Kisah tersebut juga mengandung pelajaran tentang bersepakatnya mereka di atas satu agama dan satu pokok (prinsip) yang sama: berdakwah kepada seluruh akhlak yang mulia, amal shalih serta memperbaiki keadaan dan memperingatkan dari kebalikan dari hal-hal tersebut.

4. Di dalamnya terkandung pula pelajaran-pelajaran dalam bidang fikih dan hukum-hukum syar’i serta hikmah yang tersembunyi dari berbagai hukum syariat dimana seorang penuntut ilmu tidak bisa lepas darinya.

5. Di dalam kisah-kisah tersebut, terkandung mau’izhah (nasehat) serta pengingat, motivasi serta ancaman, jalan keluar setelah datangnya kesempitan, mudahnya suatu urusan setelah sulitnya, akhir yang baik yang dirasakan di dunia ini, pujian dan kecintaan pada kalbu-kalbu para makhluk (terhadap mereka), yang kesemuanya ini menjadi bekal bagi orang-orang yang bertakwa, kebahagiaan bagi orang yang beribadah, hiburan bagi mereka yang sedih, serta mau’izhah bagi orang bagi orang yang beriman.

Jadi bukan maksud dari kisah mereka ini sebagai obrolan malam semata. Namun, tujuan teragung dari diceritakannya mereka adalah menjadi peringatan dan pelajaran.

Perlu diketahui  sebelum kita memasuki kisah mereka, bahwa banyak dari kisah-kisah ini –semoga shalawat dan salam tercurah kepada mereka- Allah Subhaanahu Wa Ta’aalaa mengulang-ulang dalam kitab-Nya sesuai dengan pembahasan. Sering kali suatu kisah pada suatu tempat memiliki tambahan dan pelajaran yang tidak didapati pada tempat-tempat yang lain. Atau datang dengan ungkapan yang berbeda dengan kisah yang lain namun maknanya sama atau serupa. Karena tulisan ini hanya merupakan ringkasan, maka hanya akan menyebutkan kisah-kisah ini dengan mengumpulkannya pada satu tempat. Juga hanya menitikberatkan pada pemahaman makna ungkapan Al-Qur’an dari konteksnya, dari awal hingga akhir lafadz.

Kemudian pada setiap kisah disertakan beberapapa faidah (manfaat-manfaat) ushuliyyah (pokok), furu’iyyah (cabang), akhlak, adab, dan cabang ilmu yang lain yang Allah Subhaanahu Wa Ta’aalaa mudahkan. Semoga Allah Subhaanahu Wa Ta’aalaa memberikan taufik untuk (merealisasikan)nya, taufik pada benarnya ucapan, keikhlasan batin dan sesuai dengan ridha-Nya, serta menjadikannya manfaat yang luas. Dialah Yang Maha Dermawan lagi Maha Mulia.

* Materi ini berasal dari materi kajian rutin Kisah Para Nabi yang disampaikan oleh ustadz Ridwan Hamidi, Lc di masjid Darul Ulum Yogyakarta. (Kajian diselenggarakan oleh Wahdah Islamiyah Yogyakarta)

Read Full Post »